Điều khoản sử dụng

 

Cảm ơn bạn đã truy cập vào website của Thỏ Béo®
 

Chính sách Điều khoản sử dụng này công bố các điều khoản ràng buộc khi bạn truy cập vào www.thobeo.com. Xin vui lòng đọc kỹ Điều khoản sử dụng nếu bạn đang xem xét sử dụng bất cứ nội dung nào trên Thỏ Béo®. Khi sử dụng Thỏ Béo®, có nghĩa là bạn đồng ý với các điều khoản và điều kiện được nêu rõ trong Điều khoản sử dụng này, Quyền riêng tư và mọi quy định của pháp luật hiện hành. Nếu bạn không đồng ý với Điều khoản sử dụng của chúng tôi, hãy ngưng kết nối và không truy cập Thỏ Béo®.
 

  • Quyền sở hữu

Mọi nội dung trên website này, bao gồm: hình ảnh, video, văn bản, đồ họa, logo, giao diện website…(sau đây gọi chung là “Nội dung”) đều thuộc quyền sở hữu của Thỏ Béo®. Thỏ Béo® cho phép người sử dụng xem, chiết xuất thông tin trên website (in, tải, chuyển tiếp…) hoặc chia sẻ cho người khác với mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại. Vui lòng ghi rõ "Nguồn: www.thobeo.com" khi bạn trích dẫn nội dung. Không sử dụng nội dung của Thỏ Béo® vào các mục đích thương mại nếu chưa có được sự đồng ý bằng văn bản của Thỏ Béo®.
 

  • Thay đổi hoặc chỉnh sửa

Chúng tôi có quyền sửa đổi hoặc bổ sung Điều khoản sử dụng này tại bất kỳ thời điểm nào khi cần thiết. Nếu bạn tiếp tục sử dụng Thỏ Béo® sau thời điểm này, có nghĩa là bạn đồng ý với các Điều khoản sử dụng mới.
 

  • Bảo mật thông tin

Thỏ Béo® tôn trọng và cam kết bảo mật những thông tin cá nhân mà bạn cung cấp thông qua website này. Chúng tôi sẽ sử dụng các biện pháp thích hợp để các thông tin mà bạn cung cấp được bảo mật và bảo vệ khỏi sự truy cập trái phép. Tuy nhiên, Thỏ Béo® không đảm bảo ngăn chặn được tất cả các rủi ro. Trong trường hợp truy cập trái phép nằm ngoài khả năng kiểm soát, Thỏ Béo® không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ khiếu nại, tranh chấp hoặc thiệt hại nào phát sinh từ hoặc liên quan đến truy cập trái phép đó.
 

  • Điều khoản chung

Tất cả các Điều Khoản và Điều Kiện (và tất cả nghĩa vụ phát sinh ngoài Điều khoản và Điều kiện này hoặc có liên quan) sẽ bị chi phối và được hiểu theo luật pháp Việt Nam. Thỏ Béo® có quyền sửa đổi các Điều khoản và Điều kiện này vào bất kỳ thời điểm nào cần thiết và các sửa đổi đó sẽ có hiệu lực ngay tại thời điểm được được đăng tải.